Papildomas mokymas

PAPILDOMAS VAIRAVIMO MOKYMAS PRIVALOMAS:

Motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti dėl KET pažeidimų;
Pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET reikalavimus, susijusius su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymo, įspėjamųjų signalų naudojimo, saugos diržų,motociklininko šalmais pažeidimais, važiavimo per sankryžas, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis(daugiau kaip 0 promilių,), sukelto eismo įvykio, kurio metu buvo sutrikdyta sveikata(toliau-pradedantieji vairuotojai), ir mot.tr.priemonių vairuotojai,kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų(toliau vairuotojai,kuriems atimta teisė vairuoti),papildomo mokymo tvarka.
Pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET reikalavimus , dėl kurių privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti dėl KET pažeidimų, norėdami užbaigti papildomą vairuotojų mokymą privalo:

- ne trumpiau kaip 45 min.individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį buvo taikyta administracinė atsakomybė. Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti jo padaryto KET pažeidimo aprašą.Pažeidimo aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato lape.Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, aprašas gali būti parašytas kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Aprašo puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos pavadinimas, kuriai jis pateikiamas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, data ir pasirašoma. Pažeidimo aprašas pildomas ranka ir jį sudaro šios dalys:

Įvadas, kuriame aprašomos KET pažeidimo (-ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė, situacija (gali būti schema);
pažeidimo vertinimas. Vairuotojas pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą, vertinimą (-us);
Išvados ir pasiūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės, kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų;
Informacijos šaltiniai. Nurodyti informacijos šaltinius, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą;
Priedai.Pridedamos schemos, grafikai ir kt.informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais).
- baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą apie KET naujoves,atsakomybę už KET pažeidimus ir jų padarymo psekmes;

eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės,statistika;

rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti;

saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas;

- baigti ne trumpesnį kaip 90 min.trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą , apie vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje. Emocijas, jų suvokimą ir valdymą, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą,streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui, vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir už save;

- su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 min.trukmės praktinio saugaus , ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone( neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus padarytus su A1,A2,A,B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM,A1,A2,A,B1;

- išlaikyti žinių patikrinimo testą, susidedantį iš 25 klausimų.

Mokymo įstaigai privaloma pateikti šiuos dokumentus:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis taikyta administracinė atsakomybė;
Pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą, išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą už kurį buvo atimta teisė vairuoti;
Atvykdamas į mokymo įstaigą vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo aprašą.
Vairuotojui baigusiam papildomus mokymo kursus mokymo įstaiga išduoda papildomo vairuotojo mokymo baigimo pažymą.

 

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo Ministerijos nustatyta tvarka V.Nekrasovo individualiai įmonei

suteikta teisė organizuoti papildomą vairuotojų mokymą nuo 2014-10-04 dienos.

Mokymo vadovas ir vairavimo instruktorius- Vladimiras Nekrasovas - 869843404

Back to Top